Jak co roku, drugiego kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, który rozpoczyna obchody Światowego Miesiąca Świadomości Autyzmu. Ma on na celu zwiększanie wiedzy społeczeństwa na temat problemów osób z tym zaburzeniem, a także ich rodzin. W ostatnich latach wzrosła częstość występowania zaburzeń należących do spektrum autyzmu. Z niektórych badań wynika, że obecnie mogą one występować nawet u jednej na 100 osób. Te statystyki w zastraszającym tempie rosną z roku na rok. ONZ oficjalnie uznał autyzm za jeden z największych problemów zdrowotnych świata obok raka, cukrzycy i AIDS.

Zgodnie z nową ustawą z dnia 15 marca 2022r. uchodźcy z Ukrainy mogą liczyć na pomoc społeczną, która będzie im udzielana bez standardowego wywiadu środowiskowego. Obejmuje ona różne świadczenia:
pieniężne – mogą być to stałe, okresowe lub doraźne zasiłki pokrywające podstawowe potrzeby życiowe;
niepieniężne – np. w postaci żywności, odzieży itp.

posilek w szkole

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach informuje, że realizuje wieloletni program rządowy "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku osobom potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

SZUKAMY WOLONTARIUSZY

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach przystąpił do programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Zgodnie z założeniami programowymi do realizacji Modułu I tego programu zaangażować należy wolontariuszy. W związku z powyższym poszukujemy osób, które swój wolny czas chciałyby poświęcić dla seniorów z gminy Ropczyce, którzy są w wieku 65 lat i więcej i z uwagi na stan zdrowia wymagają wsparcia.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach informuje, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022. Program realizowany jest w dwóch modułach.
MGOPS w Ropczycach planuje przystąpić do realizacji zarówno Modułu I jak i Modułu II tego programu. Program adresowany jest do seniorów mieszkających w Gminie Ropczyce będących w wieku 65 lat i więcej, mających problem z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia. O wsparcie mogą ubiegać się zarówno osoby starsze, które prowadzą samodzielne gospodarstwa domowe, jak również mieszkające z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia i opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.