Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ropczycach to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez:

 • diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,

 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,

 • zintegrowanie działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań wynikających
  z Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy
  w rodzinie na terenie Miasta i Gminy Ropczyce,

 • inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,

 • rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
  w środowisku lokalnym,

 • współpraca z instytucjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie,

 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,

 • realizacja Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Mieście i Gminie Ropczyce na lata 2016-2020

Obecnie szczegółowe warunki funkcjonowania zespołu określa Uchwała nr XXIII/214/16 Rady Miejskiej w Ropczycach z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Skład Zespołu został określony Zarządzeniem Nr SOO.0050.81.2016 Burmistrza Ropczyc z dnia 18.05.2016 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Zarządzeniem Nr SOO.0050.1.50.2018 Burmistrza Ropczyc z dnia 15.03.2018 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Ropczycach.

Na dzień 31.05.2018 r. w składu Zespołu wchodzą:

1. Pani Małgorzata Bykowska (przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ropczycach) – Przewodnicząca ZI

2. Pani Zofia Dylska – (przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Ropczycach) z-ca Przewodniczącej ZI

3. Pan Łukasz Pietrucha – (przedstawiciel Komendy Powiatowej w Ropczycach)

4. Pan Łukasz Bieszczad – (kurator zawodowy Sadu Rejonowego w Ropczycach)

5. Pani Aneta Strzępek – (przedstawiciel Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ropczycach)

6. Pani Małgorzata Sąsiadek – (przedstawiciel Gminnego Zespołu Oświaty w Ropczycach)

7. Beata Szeliga – Baran – (przedstawiciel Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Ropczycach).

W ramach pracy zespółu interdyscyplinarnego mogą być tworzone grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy
w rodzinie,

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

4) opracowywanie z rodziną strategii wychodzenia z kryzysu, słuzenie radą i pomocą.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone
w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów występujących
w indywidualnych przypadkach.