Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 r. polegający na zapewnieniu pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku osobom potrzebującym w szczególności:

  • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
  • dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
  • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Program „Posiłek w szkole i w domu” realizowany w 2024 roku jest współfinansowany ze środków budżetu państwa. Wartość uzyskanego dofinansowania na realizację zadania wynosi 150 480,00 zł. Środki własne Gminy Ropczyce przeznaczone na ten cel wynoszą 100 320,00 zł. Całkowity koszt zadania w 2024 r. wynosi zatem 250 800,00 zł.

Celem programu jest ograniczenie zjawiska niedożywienia dzieci i młodzieży z rodzin o niskich dochodach lub znajdujących się w trudnej sytuacji oraz osób dorosłych, w szczególności samotnych, w podeszłym wieku, chorych lub osób niepełnosprawnych.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej. Niniejsza forma pomocy realizowana jest w drodze wydania decyzji administracyjnej o jej ewentualnym przyznaniu, po przeprowadzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego.