Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ropczycach w okresie od sierpnia do grudnia 2023 r. realizował projekt socjalny „ Więcej mocy bez przemocy”. Projekt skierowany był do mieszkańców z terenu gminy Ropczyce, w tym m.in. do specjalistów działających w obszarze przeciwdziałania przemocy, osób zagrożonych problemem przemocy, dotkniętych przemocą bądź uwikłanych w sytuacje trudne, kryzysowe. Były to również osoby korzystające z różnych form wsparcia z tutejszego Ośrodka.

W ramach projektu uczestniczki jak również pracownice MGOPS Ropczyce wzięły udział w „ Kursie samoobrony dla kobiet”, zorganizowanym w ramach pikniku Charytatywnego IPA w dniu 02.09.2023 r. na ropczyckim stadionie.

Istotnym elementem projektu socjalnego było również szkolenie dla członków grup diagnostyczno-pomocowych t.j. pracowników socjalnych, asystentów rodziny i dzielnicowych oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie praktycznego realizowania przepisów znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu przemocy, które odbyło się 04.09.2023 r. W dniu 08.09.2023 r. odbyło się także szkolenie dla pedagogów ze szkół podstawowych z gminy Ropczyce dotyczące realizacji przepisów w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, obowiązków jakie spoczywają na przedstawicielach oświaty i realizacja procedury Niebieskiej Karty w świetle znowelizowanej ustawy. Szkolenie było zorganizowane we współpracy z Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Ropczycach.

Kolejnym z działań projektowych były spotkania edukacyjne zorganizowane w listopadzie w dwóch szkołach podstawowych w kl. III na terenie Ropczyc, była to Szkoła Podst. Nr. 5 im. Seweryna Udzieli i Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika. Spotkania edukacyjne w postaci pogadanek dla uczniów połączone były z czytaniem opowiadania terapeutycznego pt. „ Siedmiu wspaniałych”, które czytane było na role przez głównego specjalistę pracy socjalnej Beatę Szeligę-Baran i dzielnicowych KPP w Ropczycach- asp.sztabowego Pawła Barana i asp. Marcina Bieszczada. Celem tych spotkań było uwrażliwienie dzieci na krzywdę, zapoznanie je z tematyką agresji, przemocy, uwrażliwienie ich na akty przemocy w otoczeniu i nauczenie jak radzić sobie w sytuacjach trudnych.

W ramach projektu w okresie od listopada do grudnia 2023 r. prowadzone były też spotkania mediacyjne dla małżeństw borykających się z trudnościami bądź będącymi w kryzysie. Mediacja jest metodą pośredniczenia w sporze, w celu pomocy osobom będącym w konflikcie, aby osiągnęły porozumienie. Rolą mediatora było rozpoznanie problemu, ułatwienie komunikacji, inicjowanie rozmów i sprawdzenie realności propozycji rozwiązań.

Natomiast 12.12 2023 r. w Klubie Seniora w Brzezówce odbyło się z jego uczestnikami spotkanie edukacyjne, które poprowadzili pracownicy socjalni MGOPS Ropczyce, funkcjonariusze KPP w Ropczycach oraz przedstawiciel KPPSP w Ropczycach W ramach tego spotkania główny specjalista pracy socjalnej p. Beata Szeliga -Baran oraz starszy pracownik socjalny p. Zofia Toś poruszyły kwestie związane z różnymi formami przemocy, szczególnie wobec seniorów, podpowiedziały jak i gdzie szukać pomocy. Funkcjonariusze KPP Ropczyce - asp.sztab. Agata Przybek i sierżant sztab. Mieszko Oleksy zapoznali obecnych z tematyką przestępstw i oszustw, na jakie mogą być narażone osoby starsze, podpowiedzieli jak skutecznie radzić sobie w sytuacjach trudnych, podkreślali również jak ważne jest właściwe stosowanie elementów odblaskowych. W spotkaniu wziął udział również przedstawiciel Komendy Państwowej Powiatowej Straży Pożarnej w Ropczycach mł. kapitan Michał Ignas, który przedstawił w interesujący i rzetelny sposób informacje n.t. bezpiecznego korzystania z pieców grzewczych, regularnych kontroli instalacji wentylacyjnych, zagrożenia, jakie niesie ze sobą tlenek węgla i jak się przed nim zabezpieczyć. Wydarzenie spotkało się z bardzo dobrym odbiorem, uczestnicy otrzymali na koniec informatory opracowane przez pracowników MGOPS Ropczyce oraz opaski odblaskowe od funkcjonariuszy policji.

Wszystkie przedsięwzięcia w ramach projektu służyły podniesieniu kompetencji,wiedzy w obszarze przeciwdziałania przemocy, nabyciu umiejętności prowadzenia dialogu i poszukiwania skutecznych rozwiązań w sytuacjach konfliktowych, trudnych, uwrażliwieniu na zjawisko przemocy, zmiany postaw, złamania stereotypów, przyczyniły się do wzrostu świadomości o zagrożeniach, przestępstwach na jakie jesteśmy narażeni, wpłynęły na wzrost poczucia bezpieczeństwa i poszerzenie wiedzy jak reagować w sytuacjach zagrożenia, gdzie zwrócić się
o pomoc.

gł. specjalista pracy socjalnej Beata Szeliga-Baran
starszy pracownik socjalny Zofia Toś